Объявления

АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕРНОВОГО АМАРАНТА

Красота амаранта

Красота амаранта

АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗЕРНОВОГО АМАРАНТА В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

Несміян О. В. – аспірантка,

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

 

 

 

В статті висвітлено проблеми адаптивної селекції та адаптивного потенціалу зразків зернового амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України. Наведено результати досліджень стосовно зв’язку елементів продуктивності, агрономічної стабільності, гомеостатичності безпосередньо з адаптивним потенціалом рослин амаранту. Метою проведення досліджень було вивчення колекції амаранту в межах чотирьох найпоширеніших видів за продуктивністю та адаптивним потенціалом вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу з подальшим залученням кращих зразків у селекцію. В ході досліджень вивчали 32 колекційних зразків чотирьох видів амаранту, а саме: Аmaranthus caudatus, Аmaranthus cruentus, Аmaranthus hybridus, Аmaranthus hypochondriacus. В роботі представлені результати з вивчення колекції амаранту за три роки досліджень. Для досягнення мети було поставлено завдання дослідити види колекційних зразків амаранта за комплексом морфологічних та господарських ознак, проаналізувати показники агрономічної стабільності та гомеостатичності, виділити кращі зразки з колекційного матеріалу для залучення їх у подальше виробництво. Виділені в результаті досліджень зразки амаранта можуть бути залучені як цінний вихідний матеріал для ведення селекції амаранта на продуктивність та адаптивність.

Ключові слова: амарант, адаптивний потенціал, агрономічна стабільність, продуктивність, гомеостатичність

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського виробництва головним і найбільш економічно вигідним методом збільшення врожаю сільськогосподарських рослин та поліпшення якості продукції  є вирощування високоврожайних та високоякісних сортів і гібридів.

amaranthus Retroflexus

Amaranthus Retroflexus

Як відомо, з практичної точки зору дуже велику цінність мають ті сорти і гібриди, які в певних ґрунтово – кліматичних умовах суттєво можуть перевищувати за врожайністю та життєздатністю кращі сорти і гібриди, що районовані на відповідних територіях, при самих мінімізованих витратах на виробництво необхідного насіння.  [5]

Фенологічні дослідження темпів розвитку та росту  рослин амаранта  надають конкретизовану інформацію про відповідні особливості груп стиглості, потенційно можливу продуктивність та адаптивні властивості рослин амаранта в певних грунтово- кліматичних умовах. Кліматичні умови Лівобережної частини  Лісостепу України  потребують створення сортів, стійких до не передбачуваних умов весняно-літньої вегетації.

Як зазначав П. М. Солонечний, дуже ефективним шляхом запобігання втрат від багатьох негативних чинників навколишнього середовища є саме створення та використання у виробництві нових високоадаптивних сортів, які здатні давати стабільні та високі врожаї . Тому в селекційній роботі слід приділяти значну увагу саме оцінці адаптивних властивостей та стабільності селекційного матеріалу. [4]

Стан вивчення проблеми. Селекція високоадаптивних сортів  універсального використання з високим генетичним потенціалом урожайності, з позитивним відгуком на кращі технології вирощування і здатних одночасно в жорстких несприятливих умовах утримувати високий поріг урожайності, є надзвичайно актуальною проблемою сьогодення і потребує ретельного аналізу [3].

Амарант відноситься до тих рослин, у яких селекційна робота розпочалась недавно. Тому для того, щоб визначитись з вихідним матеріалом, який би був придатним для використання при створенні сортів амаранта зернового напряму використання, адаптованого до умов Лівобережного Лісостепу України, необхідне детальне вивчення колекційних зразків за ознаками, які б обумовлювали високий рівень продуктивності цієї культури.

В ХНАУ імені В. В. Докучаєва протягом багатьох років вивчали колекцію зразків амаранта різних напрямів використання, представлену з багатьох країн світу.

Завдання і методика досліджень. Завданням досліджень було вивчення впливу агроекологічних умов вирощування на адаптивний потенціал рослин зернового амаранту та їх показники продуктивності. Досліди проводили протягом  2012-2014 рр. на  дослідному полі ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Аналізували 32 колекційні зразки, отримані з ВІРу.

Як відомо з досвіду селекції інших культур, кращим сортозразком як для поширеного виробництва, так і для селекції в цілому може бути зразок з загальною максимальною адаптивною здатністю та високою стабільною врожайністю. Багато сучасних  сортозразків мають  високу врожайність в умовах виробництва тільки при дотриманні технологічних рекомендацій та сприятливих умовах середовища, тому не можуть гарантувати високої сталої продуктивності в екстримальних умовах.  [4]

разновидность амаранта

разновидность амаранта

 

Результати досліджень. Для визначення адаптивного потенціалу зразків амаранту нами були досліджені такі ознаки: довжина волоті, продуктивність волоті, маса 1000 насінин, урожайність насіння. Як видно з  таблиці 1, за роки досліджень  спостерігалася значна диференціація між зразками за ознаками продуктивності.

 

 

 

 

 

Таблиця 1 – Продуктивність та елементи продуктивності рослин амаранта (середнє за  2012-2014рр.)

Назва зразку ВІР Довжина волоті, см Продуктивність однієї рослини, г Маса 1000 насінин, мг Врожайність насіння, г/м2
Amaranthus сaudatus
К-160 47 5,3 615 117,1
К-212 42 7,8 575 100,5
К-216 36 3,9 580 100,4
К-218 40 8,6 570 234,1
К-219 42 11,3 665 280,6
К-221 34 10,3 610 173,8
К-222 29 10,0 555 216,4
К-266 33 8,9 740 222,2
Amaranthus сruentus
К-232 27 4,3 520 108,7
К-248 40 7,2 485 155,5
К-250 37 6,9 490 135,5
К-251 29 6,1 480 119,9
К-252 29 2,8 495 88,4
К-253 22 7,0 500 115,9
К-254 24 8,5 680 222,4
К-256 25 9,1 535 173,3
К-257 36 3,5 600 87,7
Вр 663 36 4,5 465 97,7
Вр 719 38 5,7 700 158,5
Вр 721 33 3,9 505 50,7
Amarantus hypohondriacus
К-260 40 5,6 540 135,8
К-264 33 7,5 670 190,0
К-273 45 6,4 490 51,8
Вр 625 44 6,2 605 197,6
Вр 650 45 5,3 530 107,3
Вр 778 36 5,3 620 111,5
Вр 779 35 6,8 640 203,3
Вр 781 39 7,0 560 112,1
Amarantus hybridus
Вр 629 51 6,2 525 115,2
Вр 644 46 5,9 585 121,9
Вр 645 39 5,5 470 104,7
Вр 649 32 5,8 495 142,2

 

Відомо, що рослини амаранта двосім’ядольні псевдозлаки з С-4 типом фотосинтезу, що, в свою чергу, на відміну від істинних злаків С-3 типу, дозволяє рослинам амаранта накопичувати значно більшу біомасу та давати більший вихід зерна, що в свою чергу збільшує показник врожайності. Хоча насіння амаранта відрізняється від інших культур  малими розмірами (1,0-1,5 мм), їх кількість в волоті дуже велика (у дикорослих форм – від 200 000 шт. на 1 волоть, у культурних форм від 500 000 шт.), тому одна середня волоть в своїй масі може досягати 1 кг [8].

Cама “амінокислотна “ назва свідчить про білкову цілеспрямованість вуглеродного метаболізму амаранту. Хоча причинного спрямованого зв’язку  немає, відомо, що підвищення частоти аспарата серед С4-кислот пов’язане із значним підвищенням фотодихального метаболізму та збільшенням білкового синтезу. Саме таке сполучення високоефективного фотосинтезу з достатньо значними системами, що синтезують головним чином білок, робить амарант досить перспективною культурою на сьогоднішній час [10].

Аналіз на врожайність насіння рослин амаранта показав, що вона значною мірою пов’язана  з довжиною волоті, продуктивністю однієї рослини (табл. 1). В результаті було встановлено, що зразки з більш високими показниками даних ознак мали більшу врожайність з1 м2, а зразки з низькими показниками, навпаки, були менш врожайними. ).     Врожайність насіння з одиниці площі варіювала в межах від 50,7 г (Вр-721 виду A. сruentus) до 280,6 г (вид A. сaudatus, К-219) .  В середньому за три роки досліджень ознака маси 1000 насінин  варіювала в межах від 470 мг (зразок Вр-645 виду A. hybridus) до 740 мг (зразок К-266 виду A. сaudatus). Нами було встановлено, що показник  маси 1000 насінин майже не змінювався в межах одного виду.

Продуктивність однієї рослини є одним із важливих показників для отримання загальної характеристики зразку. За три роки вивчення продуктивність однієї рослини була в межах від 3,5 г (зразок К-257 виду A. сruentus ) і до 11,3 г (зразок К-219 виду A. сaudatus).

Також важливе значення у спектрі адаптивності рослин амаранту приділяється термостійкості. При отриманні насіннєвого матеріалу в більш спекотних та посушливих агрокліматичних  умовах відмічається значно вищий показник термостійкості (до 95 %) , ніж у насіння, отриманого при вирощуванні в сприятливих умовах.  Посилаєва О.О. зазначає, що стресові фактори навколишнього середовища в моменти критичних періодів певним чином впливають на остаточну реалізацію генетичного потенціалу термостійкості досліджуваних сортів. Це може вказувати на те, що ростові процеси у більш термостійких сортозразків не завжди інтенсивніші поряд з менш термостійкими зразками. Більш того, у зразків з меншою термостійкістю після значної обробки насіння високими температурами виділені проростки, які за своєю довжиною та масою переважали у 1,5-2,5 рази контрольні зразки, що вивчалися. Це дозволяє проводити селекційні добори окремих рослин з вираженою термостійкістю саме у всіх групах стійкості рослин [11].

Слід зазначити, що за роки досліджень, незважаючи на несприятливі погодні умови у більшості зразків амаранта не спостерігалось значного пригнічення під впливом посухи, що може свідчити про високі можливості цієї рослини, її стійкість до посушливих умов. У наших дослідах рослини не отримували додаткових агротехнічних заходів, таких як: обробка насіннєвого матеріалу, штучне зрошення, додаткове внесення  добрив, гербіцидів та інсектицидів, що дозволило нам проаналізувати зразки в умовах максимально наближених  до  ґрунтово – кліматичних  умов  зони і більш ґрунтовно проаналізувати показник їх адаптивного потенціалу. Результати оцінки адаптивного потенціалу зразків амаранту за урожайністю насіння представлено в таблиці 2.

 

 

Таблиця 2 – Адаптивний потенціал зразків амаранта за урожайністю насіння (середнє за 2012-2014 рр.)

Назва  зразку  

2012

 

2013

 

2014

 

Xi

Xi  

Ei

 

Ri

 

Bi

1 К -160 156,4 77,8 351,0 585,2 195,1 25,6 2,08 16388,30
2 К-212 48,6 152,4 345,0 546,0 182,0 12,5 2,91 -116,87
3 К-216 77,4 123,3 166,0 366,7 122,2 -47,3 0,85 56,75
4 К-218 167,4 300,6 357,0 825,0 275,0 105,5 1,78 3477,55
5 К-219 234,3 326,9 469,0 1030,2 343,4 173,9 2,29 -138,50
6 К-221 127,3 220,2 332,0 679,5 226,5 57,0 1,98 11,79
7 К-222 120,3 312,4 217,0 649,7 216,6 47,1 0,76 15352,70
8 К-232 146,1 71,3 186,0 403,4 134,5 -35 0,49 245,84
9 К-248 141,5 169,6 184,0 495,1 165,1 -4,4 0,41 34,03
10 К-250 110,4 160,6 345,0 616,0 205,3 35,8 2,34 1191,28
11 К-251 84,9 154,9 202,0 441,8 147,3 -22,2 1,11 344,37
12 К-252 139,5 37,3 267,0 443,8 147,9 -21,6 1,43 15534,60
13 К-253 64,9 166,9 191,0 422,8 140,9 -28,6 1,17 1629,79
14 К-254 135,1 309,7 273,0 717,8 239,3 69,8 1,20 9236,43
15 К-256 83,2 263,5 326,0 672,7 224,2 54,7 2,26 4430,94
16 К-257 102,5 72,9 193,0 368,4 122,8 -46,7 0,96 2893,78
17 Вр-663 90,6 104,8 85,0 280,4 93,5 -76 -0,07 182,11
18 Вр-719 155,8 161,2 429,0 746,0 248,7 79,2 2,79 36988,96
19 Вр-721 83,8 17,6 66,0 167,4 55,8 -113,7 -0,10 2293,72
20 К-260 126,1 145,5 185,0 456,6 152,2 -17,3 0,58 0,02
21 К-264 178,2 201,8 262,0 642,0 214,0 44,5 0,83 44,63
22 К-266 229,9 214,4 162,0 606,3 202,1 32,6 -0,67 127,70
23 К-273 45,8 52,6 141,0 239,4 79,8 -89,7 0,96 704,92
24 Вр-625 168,8 226,5 178,0 573,3 191,1 21,6 0,03 1917,24
25 Вр-650 91,1 123,6 185,0 399,7 133,2 -36,3 0,92 14,25
26 Вр-778 73,7 149,3 254,0 477,0 159,0 -10,5 1,75 -8,46
27 Вр-779 180,8 225,8 206,0 612,6 204,2 34,7 0,21 781,15
28 Вр-781 98,3 125,8 126,0 350,1 116,7 -52,8 0,25 173,09
29 Вр-629 125,6 104,7 145,0 375,3 125,1 -44,4 0,22 552,95
30 Вр-644 108,9 134,8 123,0 366,7 122,2 -47,3 0,11 271,64
31 Вр-645 77,2 132,2 113,0 322,4 107,5 -62,0 0,30 1076,37
32 Вр-649 108,2 176,2 110,0 394,4 131,5 -38,0 -0,06 2983,95
x.j   3882,6 5217,1 7174,0 16273,7
x.j   121,3 163,1 224,2 169,5
E.j   -48,2 -6,4 54,7

 

Оцінка специфічної значущості зразків амаранта, яку обумовлюють як Ei- генетичний потенціал та Ri–стабільність його реалізації, дозволяють визначити значення кожного з них і дати комплексну оцінку за рівнем врожайності насіння представленим зразкам.

На основі аналізу рангів практичної цінності, як рангів для Ei та Ri за результатами оцінки зразків амаранта було виділено зразки з високим і низьким адаптивним потенціалом (табл. 3).

 

Таблиця 3- Практична цінність зразків амаранта

Назва  зразку E i ранг R i ранг Сума рангів
1 К -160 25,6 2 2,08 3 5
2 К-212 12,5 2 2,91 3 5
3 К-216 -47,3 3 0,85 2 5
4 К-218 105,5 1 1,78 3 4
5 К-219 173,9 1 2,29 3 4
6 К-221 57,0 2 1,98 3 4
7 К-222 47,1 2 0,76 2 5
8 К-232 -35 3 0,49 1 4
9 К-248 -4,4 3 0,41 1 4
10 К-250 35,8 2 2,34 3 4
11 К-251 -22,2 3 1,11 2 5
12 К-252 -21,6 3 1,43 3 5
13 К-253 -28,6 3 1,17 2 6
14 К-254 69,8 1 1,20 2 5
15 К-256 54,7 2 2,26 3 3
16 К-257 -46,7 3 0,96 2 5
17 Вр-663 -76 2 -0,07 2 5
18 Вр-719 79,2 1 2,79 3 4
19 Вр-721 -113,7 2 -0,10 2 4
20 К-260 -17,3 3 0,58 1 4
21 К-264 44,5 2 0,83 2 4
22 К-266 32,6 2 -0,67 2 4
23 К-273 -89,7 2 0,96 2 4
24 Вр-625 21,6 2 0,03 1 4
25 Вр-650 -36,3 3 0,92 2 3
26 Вр-778 -10,5 3 1,75 3 5
27 Вр-779 34,7 2 0,21 1 6
28 Вр-781 -52,8 3 0,25 1 3
29 Вр-629 -44,4 3 0,22 1 4
30 Вр-644 -47,3 3 0,11 1 4
31 Вр-645 -62,0 2 0,30 1 3
32 Вр-649 -38,0 3 -0,06 2 5

 

Як відомо, колекційний зразок, який має найменшу суму рангів, буде мати найбільшу практичну цінність порівняно з іншими колекційними зразками. В даних дослідженнях за 3 роки найбільшу практичну цінність мали зразки з найменшою сумою рангів, яка дорівнювала 3 : К-254, Вр-625, Вр-779 та Вр-645. Також середня практична цінність з сумою рангів 4 була у  зразків: К-218, К-219, К-221, К-232, К-222, Вр-644 та Вр-645. Інші колекційні зразки з більшою сумою рангів є менш ефективними в плані практичної цінності, тому їх ми не розглядали.

Визначена гомеостатичність та агрономічна стабільність зразків амаранта також підтвердили різницю між зразками за адаптивним потенціалом (табл. 4).

Таблиця 4 – Гомеостатичність та агрономічна стабільність зразків амаранта ( середнє за 2012-2014 рр.)

Назва  зразку S Ve Hom As
1 К -160 140,64 72,09 2,71 27,91
2 К-212 150,41 82,64 2,21 17,36
3 К-216 44,31 36,26 3,37 63,74
4 К-218 97,35 35,4 7,77 64,6
5 К-219 90,59 26,38 13,02 73,62
6 К-221 102,49 45,25 5,01 54,75
7 К-222 96,05 44,34 4,88 55,66
8 К-232 58,23 43,29 3,11 56,71
9 К-248 21,61 13,09 12,61 86,91
10 К-250 123,53 60,17 3,41 39,83
11 К-251 58,92 40 3,68 60
12 К-252 115,08 77,81 1,91 22,19
13 К-253 66,94 47,51 2,96 52,49
14 К-254 92,06 38,47 6,22 61,53
15 К-256 126,11 56,25 3,98 43,75
16 К-257 62,57 50,95 2,41 49,05
17 Вр-663 10,21 10,92 8,56 89,08
18 Вр-719 156,19 62,81 3,96 37,19
19 Вр-721 32,54 58,31 0,96 41,69
20 К-260 30,02 19,72 7,72 80,28
21 К-264 44,35 20,72 10,33 79,28
22 К-266 35,58 17,61 11,47 82,39
23 К-273 52,27 65,50 1,22 34,5
24 Вр-625 104,69 54,78 3,49 45,22
25 Вр-650 47,68 35,79 3,72 64,21
26 Вр-778 90,54 56,94 2,79 43,06
27 Вр-779 22,54 11,04 18,49 88,96
28 Вр-781 15,93 13,65 8,55 86,35
29 Вр-629 20,15 16,11 7,76 83,89
30 Вр-644 12,96 10,61 11,52 89,39
31 Вр-645 27,91 25,96 7,14 74,04
32 Вр-649 38,75 29,47 4,46 70,53

 

Гомеостатичність (Hom) характеризує головним чином селекційну цінність генотипу сорту, тобто чим цей показник вищий, тим вище оцінка сорту за придатністю залучення до  селекційної роботи. Коефіцієнт агрономічної стабільності (As) характеризує господарську цінність сорту; відповідно йому найбільш цінними для виробництва є сорти, у яких коефіцієнт стабільності  більше 70 % [8].

Високий рівень гомеостатичності мали зразки: Вр-779 ( Hom=18,49), К-219 (Hom=13,02), Вр-644 (Hom=11,52).

За коефіцієнтом агрономічної стабільності були виділені такі зразки амаранта: К-266 (As=82.39), К-219 (As=73,62), К-248 (As=86,91), Вр -663 (As=89,08),Вр-644(As=89,39) та інші зразки, у яких коефіцієнт стабільності перевищував 70%. До найкращих зразків за цими показниками можна віднести зразки К-219 та Вр- 644, які мали  високий рівень гомеостатичності, і водночас високий рівень агрономічної стабільності. В той же час зразок К -219 мав найменший ранг за генетичним потенціалом і був середнім за стабільністю його реалізації, а зразок Вр-644 навпаки виділився за стабільністю реалізаціі генетичного потенціалу при середньому показнику генетичного потенціалу.

 

Изоляция амаранта

Изоляция амаранта

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки та пропозиції.

Таким чином, в результаті проведених трьохрічних досліджень, нами було встановлено, що більшість колекційних зразків амаранта мають високий адаптивний потенціал, виділено зразки К-219, Вр-644, які за ознаками продуктивності та високим рівнем адаптивності заслуговують на подальше використання в селекційному процесі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

 1. Звягін А.Ф. Aдаптивний потенціал сортів озимої пшениці селекції Інституту Рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН / А. Ф. Звягін, Н. І. Рябчун, М. І. Єльніков. – Харків, 2008. – 6 с.
 2. Бєлоус О. Г. Шляхи підвищення адаптивного потенціалу рослин/ Матеріали конференції ВНІІ квітківництва та субтропічних культур/ Сочі, 2004. –139 c.

3.Іванів М. О. Вплив агроекологічних умов вирощування на морфо-біологічні показники гібридів кукурудзи різних груп стиглості/ ДВНЗ – Херсонський державний аграрний університет/ М. О. Іванів, О. В. Сидякіна , В. В. Артюшенко. [Науковий журнал «Таврійський вісник», випуск 80, частина 2]. –   2012. –  218 с.

 1. Солонечний П. М. Адаптивний потенціал перспективних ліній ячменю ярого селекції ІР ім.. В.Я. Юр’єва НААН [ Вісник ЦНЗ АПВ Харківської обл. Випуск 15]. –Харків, 2013 , 123с.
 2. Тетерятченко К. Г. Гетерозис та його використання в селекції рослин/ Харків, 1980. – 114 с.
 3. Германов Б. Ф. Методи селекційної роботи з природними популяціями самозапильних та перехреснозапильних культур /методичний посібник – Калінін,1980. – 105 c.
 4. Звягін А. Ф. Створення вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці адаптованого до північно-східного Лісостепу України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук / Харків , 2007. – 34 c.
 5. Макєєв А. М. Білково – ліпідно- крохмальні комплекси насіння амаранта/ А. М. Макєєв, Х. А. Джувелікян, Л. А. Мірошніченко/ Вісник ВГУ, Воронізький державний університет, 2001. –73c.

9.Фурд Н. Б. Фармакогностичне вивчення деяких представників роду амарант/ Автореферат , Харків – 2006. – 24 c.

 1. Гопцій Т. І. Амарант – біологія, вирощування, перспективи використання, селекція / Монографія – Харків ,1999. –344 c.
 2. Посилаєва О. О. Адаптивні властивості зразків сої за стійкістю до спеки та посухи і виділення джерел для селекції /автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук/ Харків , 2015. – 233 c.

 

 

О. В. Несмиян, аспирантка

Т. И. Гопций, д-р с.-х. наук, профессор

Харьковский национальный аграрный

университет ім. В. В. Докучаева, Харьков

 

Адаптивный потенциал зернового амаранта в условиях Левобережной Лесостепи Украины

В статье отражены проблемы адаптивной селекции и адаптивного потенциала образцов зернового амаранта в условиях Левобережной Лесостепи Украины. Приведены результаты исследований взаимосвязи элементов продуктивности, агрономической стабильности, гомеостатичности непосредственно с адаптивным потенциалом растений амаранта. Целью проведения исследований было изучение коллекции амаранта в пределах четырех наиболее распространенных видов по элементам продуктивности и адаптивному потенциалу в условиях Левобережной Лесостепи с последующим привлечением лучших образцов амаранта в селекцию. В ходе исследований изучались 32 коллекционных образца четырех видов амаранта, а именно: Аmaranthus caudatus, Аmaranthus cruentus, Аmaranthus hybridus, Аmaranthus hypochondriacus. В работе представлены результаты по изучению коллекции амаранта за три года исследований. Для достижения цели были поставлены задачи изучить виды коллекционных образцов амаранта по комплексу морфо-физиологических признаков продуктивности, проанализировать показатели агрономической стабильности и гомеостатичности, выделить лучшие образцы из коллекционного материала для привлечения их в дальнейшее производство. Выделенные в результате исследований образцы амаранта могут быть привлечены как ценный исходный материал для ведения селекции амаранта на продуктивность и адаптивность.

 

Ключевые слова: амарант, адаптивный потенциал, агрономическая стабильность, продуктивность, гомеостатичность.

 

 1. V. Nesmiyan postgraduate student
 2. I. Goptsyi doctor of agricultural sciences

Kharkiv National Agrarian University. V. V Dokuchaev, Kharkov

 

Adaptive potential of grain amaranth in a left-bank forest-steppe of Ukraine

 

The article reflects the problems of adaptive selection of samples and the adaptive potential of grain amaranth in a left-bank forest-steppe of Ukraine. The results of studies of the relationship  of productivity elements, agronomic stabilisation, homeostatics directly with the adaptive potential of amaranth are presented. The aim of the research was to study the amaranth collection  within the four most common types of the elements by productivity and adaptive capacities in a left-bank forest-steppe, with further the involvement of the best examples of amaranth in the selection. 32 collection samples of four of amaranth species namely Amaranthus caudatus, Amaranthus cruentus, Amaranthus hybridus, Amaranthus hypochondriacus were investigated. The study of the chemical composition of amaranth aboveground parts showed its perspectives for wide introduction with production  as medicinal plants and oil. For the first time the comparative anatomical study some samples of amaranth, namely: A. paniculatus, A. hypochondriacus, A. retroflexus was conducted and their diagnostic features were defined. The results of the study of amaranth collection three years of research. To achieve the goal the task was determined: to examine types of collection samples by a complex of morphological and physiological characteristics of productivity, to analyze the performance of agronomic stability and homeostasis, to select the best examples from the collection of the material in order to introduce them into the further production. The selected amaranth samples can be used as valuable initial material for amaranth selection on productivity and adaptability. Resistanse note that the poorly studied characteristics include flexibility, adaptability and stability. These features are important when evaluating a selection, and mainly are related to potential and actual productivity. The morphological characteristics can be thus identified: K -219 – is one of the best examples by a number of leaves and long panicles. Also the example of VR-645 distiguishes positively in height and panicle length. These samples can well serve as a good source of high content of oil components. Also pay attention at the example VR-779 and VR-625 by height and a number of leaves that can serve as a good animal feed because of the large quantity of leaves. The selected amaranth lines can be received from research samples as a valuable source of initial material for the amaranth breeding on used productivity and adaptability.

This subject needs further careful study in order to find ways to improve the adaptive potential of amaranth plants both in the left-bank forest-steppe of Ukraine, and other territorial units.

 

Keywords: amaranth, adaptive potential, agronomic stability, productivity, homeostatics

 

Смотрите также:

 • Болезни клубникиБолезни клубники Клубника - низкорослая и густо-ростущая культура. Это создает в ее насаждениях микроклимат, который способствует распространению инфекционных болезней.При выращивании в течение многих […]
 • Черно пестрая порода коровЧерно пестрая порода коров Порода молочного направления продуктивности. Создание отечественной породы черно-пестрого скота началось в1930 г. Утверждена как порода в1959 г. Метод создания. Порода создана путем […]
 • Солнечный ожог виноградаСолнечный ожог винограда Солнечный ожог на винограде - Виноград - растение теплолюбивое, достаточно хорошо выдерживает высокую температуру и сухость воздуха. Но если температура достигает 30 ... 32 ° С и выше, […]
 • Состав и качество молокаСостав и качество молока Молоко ценный и калорийный продукт питания. Эта особенность молока обусловлена ​​его химическим составом, свойствами отдельных компонентов, их соотношением, обеспечивающих его пищевую […]
 • СафлорСафлор Хозяйственное значение. Сафлор выращивают преимущественно как масличную культуру, перспективную для засушливой зоны юга Украины. В семенах сафлора содержится 32 - 37% (в ядре 50 - 56%) […]
 • Курица род айлендКурица род айленд Порода род-айленд выведена в США в первой половине XIX методом воспроизводительно­го скрещивания местных кур с красно-бурыми малайскими петухами и итальянскими куропатчатыми курами. […]
 • Обзор внебиржевых цен Украинского рынка пшеницыОбзор внебиржевых цен Украинского рынка пшеницы  В Украине рост цен на пшеницу и кукурузу за первые четыре месяца текущего года по данным УНИАН  был рекордным - 37% и 73% соответственно. Это было  связано с девальвацией гривни, […]
 • Характеристика кормовых культурХарактеристика кормовых культур Кормовые культуры разделяют на следующие группы: однолетние и многолетние травы, кормовые корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые культуры. В сочетании с зерновыми, зернобобовыми и […]
 • Чтобы подсолнечник не болелЧтобы подсолнечник не болел Наиболее радикальным, экономически выгодным и экологически безопасным защитой культуры от болезней является создание и внедрение в производство устойчивых сортов и гибридов подсолнечника. […]
 • Бесподобная маска от черных точек на основе тыквенной клетчатки !Бесподобная маска от черных точек на основе тыквенной клетчатки ! Кто бы ни спорил насчет пунктов и значимости красоты, все же ухаживать за собой и за своим телом еще никто не отменял. К тому же в нашем современном обществе просто невежественно быть […]
 • Польза тыквыПольза тыквы Все мы помним с детства прекрасную сказку о Золушке и о том, как спасла ее тыква - просто царица полей таки. Так вот многие недооценивают ее. Она может быть целительной в многих сферах […]
 • Разведение лосося и форели в домашних условияхРазведение лосося и форели в домашних условиях Да, помнятся те времена, когда лосось был роскошью для многих людей. Но на сегодняшний день он вполне стремительно превращается, а во многих странах он уже давно превратился, в самую […]

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

CAPTCHA image
*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>